Usługa RAZ-GAZ

Podłączenie gazu i protokół szczelności instalacji gazowej

Instalacja gazowa w domu i przyłączenie domu do sieci gazowej - baner

Instalacja gazowa w domu i przyłączenie domu do sieci gazowej. Próba szczelności instalacji gazowej

Standardowy proces podłączenia domu (odbiorcy indywidualnego) do sieci gazowej to 23 kroki, podczas których wykonujecie Państwo wszystko sami:

Przepisy prawa energetycznego i budowlanego szczegółowo regulują zasady realizacji przyłącza gazowego. Zarówno nowe instalacje, jak i stare przyłącza, powinny być poddawane regularnej kontroli, by zminimalizować ryzyko wystąpienia wycieku gazu, który może bezpośrednio wpłynąć na zagrożenie naszego życia i zdrowia. Jak wygląda proces podłączenia gazu i w jaki sposób uzyskać protokół z próby szczelności instalacji gazowej?

Rozporządzenie ministra gospodarki z dnia 2 lipca 2010 roku w sprawie szczegółowych warunków funkcjonowania systemu gazowego w sposób kompleksowy reguluje realizację przyłącza gazowego do nieruchomości.

Co to jest przyłącze gazowe?

Przyłączem gazowym określany jest odcinek instalacji od gazociągu do armatury odcinającej. Jego głównym celem jest doprowadzenie gazu do nieruchomości przy zapewnieniu maksymalnego poziomu bezpieczeństwa.

Przyłącze gazowe - projekt

Proces realizacji przyłącza gazowego jest długotrwały i może zająć aż 6 miesięcy. Warto więc szczegółowo zaplanować harmonogram działań. Pierwszym krokiem powinien być projekt przyłącza gazowego, którego wykonawcą musi być osoba posiadająca uprawnienia do jego przygotowania. Projektant mający pozwolenie na zaprojektowanie instalacji wewnętrznych, a także zewnętrznych, z uwzględnieniem instalacji gazowych, powinien również na naszą prośbę przedstawić wpis do ewidencji prowadzonej w zakładzie gazowniczym. Warto na tym etapie pomyśleć o pomocy ze strony profesjonalisty, który szybko i kompleksowo pomoże w przygotowaniu takiego projektu i formalnościami z gazownią.

W sytuacji, gdy przyłącze gazowe ma być doprowadzone do nieruchomości, która wcześniej nie była objęta planem instalacji gazowej, projekt musi zawierać także wewnętrzną instalację gazową. Często oznacza to, że kompleksowy projekt uwzględniający przyłącze oraz instalację wewnętrzną jest tańszym rozwiązaniem, niż dwa oddzielne.

Projektant instalacji gazowej i obowiązki stawiane przez podmiot dostarczający gaz

Osoba zajmująca się przygotowaniem projektu musi uwzględniać założenia nakładane przez podmiot świadczący usługę dostarczenia gazu w dokumencie, który określany jest jako „Warunki przyłączenia do sieci gazowej”.

Dobrze zaprojektowane przyłącze instalacji gazowej to podstawa do zapewnienia bezpieczeństwa nieruchomości, jak i osób z niej korzystających. Jakie elementy musi zawierać projekt przyłącza gazowego?

   Schemat instalacji bez zabudowy, czyli z wyłączeniem informacji o panelach gips-kartonowych, meblach, w których została ukryta.
   Charakterystykę rur, czyli z uwzględnieniem informacji o ich średnicach i materiale, z którego zostały wykonane.
   Informację o urządzeniach zabezpieczających.

Jakie są warunki przyłączenia do sieci gazowej?

Wniosek o określenie warunków przyłączenia do sieci gazowej składany jest do przedsiębiorstwa gazowniczego w celu uzyskania konkretnych wytycznych do przyłączenia, które są adekwatne do położenia geograficznego nieruchomości. Na tym etapie niezbędna jest informacja o grupie, do której należy inwestycja.

 • A - instalacja bezpośrednio przyłączona do sieci przesyłowej/dystrybucyjnej wysokiego ciśnienia,
 • B - instalacja przyłączana do sieci innej niż z grupy A. Nie dotyczy podmiotów odbierających gaz ziemny wysokometanowy lub propan-butan,
 • C - podmioty, których działalność opiera się o przesyłanie i transport gazu, jego produkcję, przetwarzanie, a także wydobywanie i magazynowanie.
Standardowo podłączenie gazu do domu jednorodzinnego zaliczane jest do grupy B.

Wniosek o określenie warunków instalacji gazowej zawiera:

 • Dane wnioskodawcy.
 • Termin rozpoczęcia przesyłu gazu.
 • Przybliżone zużycie gazu na okres jednego roku.
 • Moc przepływu gazu.
Załączniki do wniosku:
  • Dokumenty potwierdzające prawo do własności nieruchomości.
  • Plan zabudowy nieruchomości.
  • Lokalizacja budynku w odniesieniu do istniejącej już sieci gazu.
  • Projekt zagospodarowania przestrzennego działki, na której zlokalizowana jest nieruchomość, naniesiony na mapę
  • Projekt zabudowy nieruchomości.

  Realizacja przyłącza gazowego

  Żeby przystąpić do realizacji przyłącza gazowego niezbędna jest decyzja o pozwoleniu na budowę, którą wydać może jedynie terenowy organ administracji budowlano-architektonicznej, czyli nadzór budowlany.

  Wykonania instalacji powinna podjąć się wyłącznie osoba z odpowiednimi uprawnieniami, a sama jej realizacja musi opierać się o wydane warunki przyłączenia do sieci. Dlatego warto te działania powierzyć profesjonalistom, którzy specjalizują się w tym obszarze.

  Protokół szczelności przyłącza gazowego

  Przed oddaniem przyłącza do codziennego użytku powinna zostać przeprowadzona szczegółowa kontrola jego szczelności, a także sprawności. Prawidłowo funkcjonująca instalacja gazowa jest gwarantem bezpieczeństwa w każdej nieruchomości, dlatego tak bardzo istotne jest, by weryfikowały jej stan wyłącznie osoby posiadające niezbędne do tego kwalifikacje i urządzenia. To one powinny również sporządzać protokół szczelności przyłącza gazowego, który jasno określa stan instalacji w danej nieruchomości.

  • Uzyskanie warunków przyłączenia do sieci gazowej - PSG sp. z o.o.
  • Podpisanie umowy przyłączeniowej z PSG sp. z o.o.
  • Wykonanie mapy do celów projektowych - Geodeta.
  • Uzgodnienie lokalizacji szafki gazowej - Projektant i Inwestor.
  • Wrysowanie trasy przebiegu przyłącza i instalacji gazowej na mapy oraz uzgodnienie trasy w odpowiednim ZUD - Geodeta.
  • Uzyskanie zgody na lokalizację przyłącza gazowego od wszystkich właścicieli gruntu po którym planowana jest inwestycja.
  • Uzyskanie wszelkich zgód wynikających z opinii ZUD (np. Wojsko, RWE Stoen, Zarząd Terenów Publicznych, Melioracja, PKP, ZTM, ZOM).
  • Wykonanie dokumentacji projektowej - Projektant.
  • Uzgodnienie dokumentacji w PSG sp. z o.o.
  • Wykonanie opinii kominiarskiej - Kominiarz.
  • Uzyskanie prawomocnej decyzji pozwolenia na budowę instalacji gazowej - Urząd Dzielnicy lub Starostwo Powiatowe.
  • Uzyskanie Dziennika Budowy instalacji gazowej - Urząd Dzielnicy lub Starostwo Powiatowe.
  • Zgłoszenie terminu rozpoczęcia robót budowlanych - Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego.
  • Uzyskanie decyzji zajęcia pasa drogowego w celu umieszczenia przyłącza gazowego - Właściciel gruntu (np. ZDM, Urząd Gminy, Urząd Dzielnicy, Zarząd Dróg Powiatowych, Zarząd dróg Wojewódzkich, Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad).
  • Zajęcie terenu w celu budowy przyłącza - Właściciel terenu.
  • Zgłoszenie terminu budowy przyłącza gazowego w PSG sp. z o.o.
  • Wytyczenie przebiegu inwestycji w terenie - Geodeta.
  • Wybudowanie przyłącza i instalacji gazowej - Wykonawca.
  • Wykonanie inwentaryzacji powykonawczej - Geodeta.
  • Wykonanie prób szczelności i protokołów odbioru końcowego - Wykonawca i inspektor PSG sp. z o.o.
  • Zakończenie budowy w Powiatowym Inspektoracie Nadzoru Budowlanego - złożenie wszystkich dokumentów takich jak: wypełniony dziennik budowy, inwentaryzacja powykonawcza, protokoły odbioru, oświadczenie kierownika budowy.
  • Podpisanie umowy kompleksowej na dostarczanie paliwa gazowego - PGNiG.
  • Wykonanie wcinki do gazociągu bazowego, zainstalowanie gazomierza oraz napełnienie instalacji gazem - Wykonawca i Służby PSG sp. z o.o.

  W ramach usługi RAZ-GAZ, spotykamy się 2 razy:

  • Krok 1.
   Spotykamy się z Państwem na terenie planowanej inwestycji, gdzie uzgadniamy lokalizację szafki gazowej, przebieg instalacji gazowej po działce i w budynku, ustalamy przybliżone koszty inwestycji oraz termin realizacji.
   - RAZ
  • Krok 2.
   Spotykamy się z Państwem u Notariusza, gdzie podpisujemy umowę na obsługę realizacji inwestycji, upoważniającą pracowników firmy Gazowa Sp. z o.o. Sp. k. do reprezentowania Inwestora we wszelakich instytucjach oraz organach Administracji Państwowej w celu przyłączenia do sieci gazowej.
   - GAZ

  Zobacz także jak dokonać sprawdzanie szczelności instalacji gazowej oraz kto może je wykonać.

-->